နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၵႆ
ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ေဘးရန္ကြာ ခ်မ္းသာႏုိင္ပါေစ။ ေမတၱာႏွလံုး အစဥ္သံုး ရႊင္ျပံဳးနုိင္ပါေစ။ ေမတၱာရန္သူ ေဒါသမူ အပူကင္းပါေစ။ ေမတၱာေရခ်မ္း ကိုယ္စီျဖန္း ေအးခ်မ္းႏုိင္ပါေစ။ ခႏၱီႏွလံုး အစဥ္သံုး ရႊင္ျပံဳးနုိင္ပါေစ။ ခႏၱီ၏ရန္ ေဒါသမာန္ တြန္းလွန္ႏုိင္ပါေစ။ တို႔ေမတၱာစြမ္း ကမၻာလႊမ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ

Pages

Friday, 3 August 2012

“ဗုဒၶ ကုိ ပူေဇာ္ နည္း ႏွစ္မ်ဳိးၿဖင့္ ပူေဇာ္ ၿခင္း”

အရဟံ ဂုဏ္ေတာ္ရွင္ ၿမတ္စြာဘုရားအား ပူေဇာ္ရာ တြင္ အာမိသ ပူဇာ ၿဖင့္ ပူေဇာ္ၿခင္း ၊ ဓမၼ ပူဇာၿဖင့္
ပူေဇာ္ၿခင္း ဟူ၍ ပူေဇာ္နည္းႏွစ္မ်ိဳးရွိပါသည္ ။
၁။ အာမိသပူဇာ = ဆြမ္း သကၤန္း ေက်ာင္း ေဆး ပစၥည္းေလးပါး ( အသုံးအေဆာင္မ်ား) ၿဖင့္ ပူေဇာ္ ရာတြင္
အရဟံ ဂုဏ္ေတာ္ရွင္ ၿမတ္စြာ ဘုရား၏ စိတ္ေတာ္အစဥ္ ကိေလသာ အညစ္အေၾကး အေနာက္အက်ဳတုိ႔မွ
ကင္းသၿဖင့္ သန္႔ရွင္း ၾကည္လင္လ်က္ ရွိေတာ္မူပုံ ဆိတ္ကြယ္ရာ အရပ္တြင္ မေကာင္းမႈ ဟူသမွ်တုိ႔ကုိ
ကုိယ္ၿဖင့္ ၿပဳေတာ္ မမူ ႏႈတ္ၿဖင့္ ေၿပာေတာ္မမူ စိတ္ၿဖင့္ ႀကံစည္ေတာ္မမူပုံႏွင့္  အတုမရွိေသာ သီလ ဂုဏ္
သမာဓိဂုဏ္ ပညာဂုဏ္ တုိ႔ႏွင့္ ကုံလုံၿပည့္ဝ၍  ပူေဇာ္မႈကုိ အထူးခံယူေတာ္မူထုိက္ပုံ စေသာ ဂုဏ္ရည္တုိ႔ကုိ
ယုံၾကည္စြာ မွန္းေမွ်ာ္၍ လက္အုပ္ခ်ီ  ယုံၾကည္စြာ ရွိခုိးလ်က္ လွဴဒါန္း စရာ အသီးသီးတုိ႔ ကပ္လွဴလ်က္

ပူေဇာ္ရမည္ ။ (မွတ္ခ်က္) သရဏဂုံ ႏွင့္ သီလ ခံယူေဆာက္တည္၍ လွဴဒါန္းလွ်င္ အာမိသ ပူဇာ ၊ ဓမၼပူဇာ
ႏွစ္မ်ဳိးလုံး ရရွိနုိင္သည္ ဟု မွတ္ေလ ။
၂။ ဓမၼပူဇာ= တရားေတာ္ၿဖင့္ ပူေဇာ္ရာတြင္ မိမိ တုိ႔၏ စိတ္အစဥ္ကုိ ကိေလသာ အညစ္အေၾကး အေနာက္
အက်ဳတုိ႔မွ ကင္းစင္ႏုိင္သမွ် ကင္းစင္ေအာင္ ေဆးေၾကာ သုတ္သင္၍ ဆိတ္ကြယ္ရာ အရပ္တြင္မေကာင္း
မႈဟူသမွ်တုိ႔ကုိ ကုိယ္ၿဖင့္ ၿပဳၿခင္း ႏႈတ္ၿဖင့္ ေၿပာၿခင္း စိတ္ၿဖင့္ ၾကံစည္ၿခင္း တုိ႔မွ ေရွာင္ၾကဥ္လ်က္ သီလ
သမာဓိ ပညာ တုိ႔ ကုိ တုိးပြားသထက္ တုိးပြားေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ က်င့္သုံးရမည္ ၊ဤ သုိ႔ ႀကိဳးစား
အားထုတ္က်င့္သုံးၿခင္းသည္ အရဟံ ဂုဏ္ေတာ္ရွင္ ၿမတ္စြာဘုရား အား တရားေတာ္ၿဖင့္ ပူေဇာ္သည္
မည္ပါသည္  ၊ ေလာကုတၱရာ တရား ကုိးပါးအားေလ်ာ္ေသာက်င့္ဝတ္ ပဋိပတ္ အက်င့္ၿမတ္ ( ဓမၼာႏုဓမၼာ
ပဋိပတ္) ၿဖင့္ ပူေဇာ္ၿခင္း ဟူသည္ ဤ  နည္းၿဖင့္ ပူေဇာ္ၿခင္း ပင္ၿဖစ္ေပသည္။
အာမိသပူဇာ ႏွင့္ ဓမၼပူဇာ ႏွစ္ပါးတြင္ ဓမၼပူဇာ သည္ အာမိသ ပူဇာထက္ အဆရာေထာင္မက ၿမတ္ေၾကာင္း
အၿမတ္ဆုံး ၿဖစ္ေၾကာင္း က်မ္းဂန္္တုိ႔တြင္ ၿပဆုိထားေပသည္ ။
အရွင္နႏၵမဥၨဴ (၂၈-၇-၂၀၁၂)